ОТРАСЛИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕНЕРГЕТИКА И ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО


Доставка на високоволтова апаратура.

Изработка и наладка на табло релейна защита и автоматика в подстанция "Нови Кричим'' - гр. Стамболийски.

Като подизпълнител на "Старт Инженеринг” - временно електрозахранване по време на строителство на тунел „Яденица” - ПАВЕЦ "Чаира" - трафопост 20 кWс мощност 630 kVA.

Изграждане на кабелно захранване 20 kV, трафопост и мрежа н.н.с. Маноле за ЕVN България.

Изграждане на трафопост 2х1000 kVA за захранване на Пречиствателна станция за отпадни Води – гр. Пазарджик.

Производство на бетонови контейнерни трансформаторни подстанции, монтаж на силови трансформатори и разпределителни уредби 20 kV за LIEBHERR

 Енергетика и
инфраструктурно строителство
 Обекти с обществено предназначение
 Строителна индустрия
 Промишленост
 Хранителна промишленост
 Търговия с горива
 Туризъм
 ГАЛЕРИЯ
© Елфор ЕООД. Graphic design: Intel Design. Web: Idea Studio.